BÉRLÉSI FELTÉTELEK

1. Autókölcsönzés feltételei MAGÁNSZEMÉLY esetén:

 • 21 életévét betöltött személy
 • Személyi igazolvány vagy útlevél
 • 1 éven túl megszerzett jogosítvány
 • Lakcímkártya

2. Autókölcsönzés feltételei CÉG esetén:

 • 90 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Aláírási címpéldány
 • Cégben eljáró személy személyes okmányai.

3. RENDELÉS

 • Kérjük, hogy megrendelését a www.merciberles.hu oldalon keresztül tegyék meg
 • A rendelés csak akkor érvényes, ha e-mail üzenetben visszaigazoljuk
 • Amennyiben autónkat nem érezzük biztonságban, akkor visszaigazolástól függetlenül elállhatunk a szerződéskötéstől.

4. AUTÓ ÁTADÁS - ÁTVÉTEL

 • Az autó átadás átvétel munkanapokon a IX. kerület Thaly Kálmán utca 9.   06h-20h között díjmentes
 • Munkanapokon 06h-16h között Bp. illetve Ferihegyre való kisszálitás ill. leadás díja 3000ft/alkalom
 • Minden egyéb időpontban a felvétel ill. leadás díja 5000ft/alkalom

5. FIZETÉS

 • A bérleti díj, illetve kaució a gépkocsi átvételekor fizetendő.

6. KAUCIÓ

 • Autó típustól függően 50.000 - 400.000 Ft között alakul, amely összeg minden autó adatlapján látható.

7. EGYÉB INFORMÁCIÓ

 • A Bérleti idő napokban kerül meghatározásra. Egy nap a bérlés órájától eltelt 24 h jelent. Minden további megkezdett óra egy új napnak számít és annak díja felszámításra kerül!

 

Általános Szerződési Feltételek

Gépjármű bérleti szerződése

A BÉRLETI SZERZŐDÉS időtartama alatt az ÜGYFÉL:

A járművet semmilyen módon nem idegenítheti el.

A járművet csak olyan személyeknek adhatja ki használatra, akiket a BOKRÉTA HÁZAK Kft. erre felhatalmazott, feltéve, hogy az ilyen személyek rendelkeznek a megfelelő képesítéssel és okiratokkal (a megfelelő kategóriájú járművezetői engedély), amelyeket a magyar törvények az illető jármű vezetéséhez előírnak.

A járművet nem terhelheti meg a megadott terhelhetőséget túllépve. A járművet soha nem szabad sebességi próbának kitenni, vagy bármely nem szokványos célra használni, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. írásos engedélye nélkül.

A járművet köteles rendeltetésszerűen, a gyári előírások szerint, a jármű tulajdonságainak megfelelő módon használni; a használat mindenkor illő gondossággal és elővigyázatossággal történjék.

Abban az esetben, ha a jármű ideiglenes használatára az EU területén kívül esik sor, az ÜGYFÉL köteles kikérni a BOKRÉTA HÁZAK Kft. előzetes írásos engedélyét.

Köteles késedelem nélkül tájékoztatni BOKRÉTA HÁZAK Kft.-t a járművel kapcsolatos bármely okirat elvesztéséről, megsemmisüléséről (forgalmi engedély, a jármű biztosítási igazolásai, szervizkönyv, műszaki dokumentáció, felhasználói kézikönyvek), ideértve a kulcsokat, kódkártyákat és a riasztó kapcsolóját is és azokat köteles a saját költségén pótoltatni.

Az ÜGYFÉL a jármű jellegét és használatának módját a BOKRÉTA HÁZAK Kft. előzetes hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg. A jármű bármely jellegében és használatának módjában bármely változtatás, pótlólagos tartozékok felszerelése, átfestés, szöveg elhelyezése a járművön, stb. kizárólag az BOKRÉTA HÁZAK Kft. előzetes hozzájárulását követően történhet és az ÜGYFÉL vállalja, hogy ezeket a saját költségén eltávolítja a gépjárműről a bérleti szerződés megszűnésekor.

A BÉRLETI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A BÉRLETI SZERZŐDÉS időtartamát és a kilométerben megadott megengedett futásteljesítményt a BÉRLETI SZERZŐDÉS tartalmazza.

A bérleti időszakot és a megengedett futásteljesítményt a FELEK módosíthatják. Ha a FELEK megegyeznek a bérleti időszak és a megengedett futásteljesítmény módosításában, akkor a FELEK egy Szerződés Módosítást írnak alá.

A JÁRMŰ RENDELÉSE, ÁTADÁSA- ÉS ÁTVÉTELE

A rendelés akkor válik kötelező erejűvé az ÜGYFÉL és a BOKRÉTA HÁZAK Kft. számára, amikor az ÜGYFÉL visszajuttatja a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek az írásban történő megrendelését.

A jármű átvételének időpontját és helyszínét az Átadási Jegyzőkönyv tartalmazza.

A jármű átvételét végző ÜGYFÉL vagy képviselője az Átadási Jegyzőkönyv aláírása előtt köteles megtekinteni a járművet.

Ha az átvett jármű megfelel az ÜGYFÉL rendelésének, az ÜGYFÉL vagy a képviselője aláírja az Átadási Jegyzőkönyvet, ami azt jelenti, hogy az ÜGYFÉL vagy a képviselője elfogadta a megrendelt jármű jó műszaki állapotát és a várt tulajdonságait, amelyek kielégítik az ÜGYFÉL igényeit.

Amikor az ÜGYFÉL vagy képviselője használatba veszi a járművet, és aláírja az Átadási Jegyzőkönyvet, az az időpont lesz a kezdeti időpont (”Kezdeti időpont”), amelytől kezdve a BOKRÉTA HÁZAK Kft. a bérlet számlázására jogosulttá válik.

Ha az ÜGYFÉL a meghatározott időponthoz képest 3 órán belül nem veszi át a járművet, akkor az ÜGYFÉL köteles kártalanítani a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-et bármely olyan költségért, amely a jármű egy adott helyen történő tárolásával kapcsolatos, ideértve a karbantartás költségét is.

Ha az ÜGYFÉL bármely okból visszamondja a járműre vonatkozó rendelését azt követően, hogy aláírta az Átadási Jegyzőkönyvet és az autó átadásra került, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. jogosulttá válik az ezen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK alapján kötbér követelésére, továbbá minden olyan egyéb költség megfizettetésére, amely a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nél a járművel kapcsolatban felmerült.

A KARBANTARTÁSRA ÉS SEGÉLYSZOLGÁLATRA VONATKOZÓ FŐ SZABÁLYOK

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. ezen opciók időtartama alatt jogosult a jármű műszaki állapotát megtekinteni, függetlenül attól, hogy az hol található.

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. a Karbantartási szolgáltatások részeként köteles közvetlenül fizetni a következő, a szervizállomásokon igénybe vett szolgáltatásokért:

Szervizelés és karbantartás, amelyet a jármű gyártója, vagy a magyar törvények rendelkezései által előírt időszakonként és mértékben el kell végezni.

Olyan javítások és nagyjavítások, amelyek a jármű belső tényezői által okozott mechanikus sérülések miatt válnak szükségessé, feltéve, hogy ezek nem az ÜGYFÉLNEK felróható okok miatt következtek be (pl. az ÜGYFÉL által okozott balesetek, a jármű nem rendeltetésszerű használata, stb.), és az ÜGYFÉL által használt jármű helyes és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek.

A BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek a fenti alpontban leírt kötelezettsége a következő költségek fizetésére nem vonatkozik:

A jármű üzemanyaga, ablaktörlő folyadéka.

A jármű mosása és utasterének a tisztítása.

Olyan felszerelések beszerelése, javítása vagy cseréje, amelyek nem gyáriak, vagy amelyek a nem rendeltetésszerű használat miatt sérültek meg, vagy elvesztek, vagy ellopták azokat (pl. visszapillantó tükrök, dísztárcsák, stb.).

Olyan károk javítása, amelyeket külső tényezők közrehatása okoztak, mint tűz, lázadás, vis maior, természeti katasztrófák, a jármű túlterhelése (a megengedett terhelhetőség túllépése), sportversenyekben való részvétel, a megengedett motorfordulatszám túllépése, vagy a használat módjával kapcsolatos gyári ajánlások figyelmen kívül hagyása.

ÚTSEGÉLY- SEGÉLYSZOLGÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Amennyiben a jármű egy mechanikai vagy elektronikus probléma, bármely motorhiba, közúti baleset vagy ütközés miatt mozgásképtelenné válik, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. vállalja, hogy az alábbi Útsegély-szolgálat szolgáltatást nyújtja az ÜGYFÉL számára. A Segélyszolgálat szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe.

A Segélyszolgálatot a következő személyek vehetik igénybe: a jármű vezetője (az ÜGYFÉL által meghatalmazott személy) és az ÜGYFÉL által meghatalmazott utasok a forgalmi engedélyben megjelölt számban, az autóstoposok kivételével (a ”KEDVEZMÉNYEZETTEK”).

A Segélyszolgálat az alábbiakat foglalja magába:

Balesetes vagy műszaki hibás gépjármű mentését és szállítását az ország teljes területén.

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. vállalja a Segélyszolgálat szolgáltatás nyújtását a nap 24 órájában, heti 7 napon át. A BOKRÉTA HÁZAK Kft. a Segélyszolgálat egyes szolgáltatásait a helyi lehetőségek szerint nyújtja. Amennyiben az ilyen helyi lehetőségek nem teszik lehetővé azon szolgáltatások nyújtását a KEDVEZMÉNYEZETTEK részére, amelyekre a BOKRÉTA HÁZAK Kft. kötelezettséget vállal, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. a szolgáltatásokat a legmagasabb rendelkezésre álló színvonalon nyújtja.

A Segélyszolgálat igénybevételéhez, a KEDVEZMÉNEZETTNEK azt a telefonszámot kell hívnia, amelyet BOKRÉTA HÁZAK Kft. megadott, és meg kell adnia a jármű rendszámát és a jármű helyét.

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a BOKRÉTA HÁZAK Kft. által szervezett szállítás, parkolás, és javítás közben a járműben hagyott poggyász, személyes tárgyak, vagy autótartozékok megsemmisülése, sérülése, ellopása, vagy elvesztése következtében merültek fel.

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. a nyújtott Segélyszolgálat keretében nem fedezi az őrzött autóparkolók költségeit, az üzemanyag-költségeket és az autópályadíjakat, és ezeket ráterheli az ÜGYFÉLRE.

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. a Karbantartás és Segélyszolgálat keretében azonnal beavatkozik, amint az ÜGYFÉL, vagy (a Segélyszolgálat esetében) a KEDVEZMÉNYEZETT értesíti a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-t telefonon. A fenti szolgáltatások igénybevételéhez, az ÜGYFÉL köteles megadni a BOKRÉTA HÁZAK Kft. felé minden kért információ az esetről.

BIZTOSÍTÁS

A jármű biztosításának kötelezettje minden esetben a BOKRÉTA HÁZAK Kft..

Baleset esetén az ÜGYFÉL köteles:

Azonnal jelenteni a kárt a BOKRÉTA HÁZAK Kft. utasításai alapján.

Bevinni a járművet javításra a BOKRÉTA HÁZAK Kft. által megjelölt műhelybe.

Megtéríteni a BOKRÉTA HÁZAK Kft. felé azt a különbözetet, amely a javítási költségek és a biztosító által a károkra és a károkkal összefüggő összes egyéb költségre kifizetett összeg között van, ha ezeket a biztosító nem fizette ki.

A BÉRLETI SZERZŐDÉS jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEINKNEK aláírásakor az ÜGYFÉL kijelenti, hogy ismeri a biztosítási szerződésnek a bérelt jármű biztosítására vonatkozó feltételeit. A járműbiztosítás általános feltételei a BOKRÉTA HÁZAK Kft. irodáiban megtekinthetők.

Minden olyan esetben, ha a járművet ellopnák, vagy totálkárt szenvedne, az ÜGYFÉL köteles visszajuttatni a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek a jármű minden okiratát (a forgalmi engedélyt, a jármű biztosítási igazolásait, és a szervizkönyvet) ideértve a kulcsokat, kódkártyákat és a riasztó kapcsolóját is. A jármű ellopása esetén, átadni a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek annak az igazolásnak az eredeti példányát, amelyben a rendőrség igazolja, hogy a lopást megfelelő módon bejelentették. Amennyiben a szerződő biztosítótársaság által térített kárösszeg nem éri el a lopás vagy totálkár időpontjában a BOKRÉTA HÁZAK Kft. által nyilvántartott tőkekintlévőséget, úgy ÜGYFÉL köteles a különbözetet megtéríteni a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek.

Az ÜGYFÉL köteles a saját költségén minden óvatossági rendszabályt foganatosítani a jármű védelmére, továbbá minden olyan lépést megtenni, amelyek révén a károk megelőzhetők, vagy a károk mértéke enyhíthető.

Az ÜGYFÉL tartozik teljes felelősséget viselni arra az esetre, ha a járművet nem védte meg megfelelően úgy, amint az ÜGYFÉL, vagy az ÜGYFÉL nevében a BOKRÉTA HÁZAK Kft. és a biztosító által megkötött biztosítási szerződés rendelkezései előírják.

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. és az ÜGYFÉL megegyeznek abban, hogy esetleges vita esetén egymással együttműködnek.

FELELŐSSÉG

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amiket az ÜGYFÉL vagy harmadik személy szenvedne azzal kapcsolatban, hogy a járművet az ÜGYFÉL üzemeltette.

Az ÜGYFÉL teljes körű felelősséggel tartozik a BOKRÉTA HÁZAK Kft. felé azokért a károkért, amelyek a járművön az ÜGYFÉL által történő üzemeltetése kapcsán keletkeztek, és annak állagát érintik, amelyeket a BOKRÉTA HÁZAK Kft. vagy harmadik személy szenvednek el azt követően, hogy a járművet az ÜGYFÉL visszaadta a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek és az ÜGYFÉL vagy harmadik személy cselekménye miatt, következtek be, ha az ilyen cselekményeket az ÜGYFÉL nem jelentette a S BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek.

A BÉRLETI SZERZŐDÉS SZERINTI FIZETÉSEK

A Bérleti díjak az alábbiakat foglalják magukban:

A gépjármű használati jogát.

Gépjárműadókat, biztosításokat, karbantartási- és szervízelési költségeket, autó évszakra való felkészítését, adminisztrációs költségeket.

24 órás diszpécserszolgáltatás

Útsegély-szolgálat

Hozom-viszem szolgáltatás

Választható opciók: (A bérleti díj tartalmán felül fizetendő)

Csereautó-szolgáltatás

Egyéb: autópálya matrica, extra tartozékok (gyerekülés, stb.)

Az így meghatározott Bérleti díjakat (és vonatkozó ÁFÁ-t) meghatározott ütemezésben kell megfizetni a BÉRLETI SZERZŐDÉSBEN leírt feltételek szerint, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. által kibocsátott számlák alapján mindaddig, amíg a járművet vissza nem adták.

A Teljesítés Kelte az esedékesség napjaként kerül meghatározásra.

A bérleti díjfizetési kötelezettség az ÜGYFÉL számára kötelező érvénnyel bír.

Ha a BOKRÉTA HÁZAK Kft. a bérleti időszak alatt úgy véli, hogy a jármű tényleges futásteljesítménye 5 százalékkal több vagy kevesebb, mint a (a FELEK által a BÉRLETI SZERZŐDÉSBEN maximumként) megengedett futásteljesítmény, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. jogosult a BÉRLETI SZERZŐDÉSBEN meghatározott bérleti díjak módosítására a tényleges futásteljesítmény arányában. BOKRÉTA HÁZAK Kft. tartozik értesíteni az ÜGYFELET a részletek új összegéről, továbbá az új megengedett futásteljesítményről és a bérleti időszakról, a ”RÉSZLETES FELTÉTELEK” alapján. Alulfutás esetén, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. maximum a szerződött teljes futás 15%-ig térít vissza.

A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A BÉRLETI SZERZŐDÉS a RÉSZLETES FELTÉTELEKBEN megjelölt időszak lejárata előtt is megszűnhet, ha:

A FELEK ebben kölcsönösen és írásban megegyeznek;

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. jogosult a BÉRLETI SZERZŐDÉS azonnali felmondására, ha az ÜGYFÉL:

Bérleti díj fizetésével elmarad.

A BÉRLETI SZERZŐDÉS bármely lényeges rendelkezését megszegte.

A járművet nem rendeltetésszerű módon használja, vagy nem jóváhagyott személynek adja kölcsönbe használatra.

Ezen belül a BÉRLETI SZERZŐDÉST bármelyik FÉL írásban felmondhatja:

Ha a járművet ellopták.

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. megállapítja, hogy a jármű totálkár következtében teljes értékvesztést szenvedett el;

A biztosító megállapítja, hogy a járművet már nem lehet javítani és üzemeltetése a közúti forgalomra potenciális veszélyt jelent;

A BOKRÉTA HÁZAK Kft. vagy a biztosító megállapítja, hogy a jármű javításának becsült költségei túl magasak, és a jármű tényleges értékéhez viszonyítva nem igazolhatók.

A Szerződés felmondásával összefüggésben az ÜGYFÉL köteles:

Fizikailag visszavinni a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek a járművet, a jármű üzemeltetésével kapcsolatos minden okiratot (a forgalmi engedélyt, a jármű biztosítási igazolásait, a szervizkönyvet, a műszaki dokumentációt, felhasználói kézikönyveket), ideértve a kulcsokat, kódkártyákat és a riasztó kapcsolóját és a jármű minden pótlólagos berendezését és felszerelését.

Kifizetni a vonatkozó kötbért, kivéve, ha a FELEK másképpen egyeznek meg.

Rendezni a megkötött BÉRLETI SZERZŐDÉSBŐL eredő minden egyéb kötelezettséget a BOKRÉTA HÁZAK Kft. felé.

A JÁRMŰ VISSZAADÁSA

Az ÜGYFÉL a bérleti időszak lejártakor, illetve amennyiben a BÉRLETI SZERZŐDÉS a FELEK kölcsönös megállapodása alapján korábban lejár, köteles a saját költségén visszajuttatni a járművet a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek. A járművet ott kell visszaadni, ahol azt átvették, kivéve, ha a BOKRÉTA HÁZAK Kft. a jármű visszaadására egy másik helyet jelöl meg.

Az ÜGYFÉL köteles a járművet teljesen működésképesen visszaadni, olyan állapotban amely nem rosszabb az átadáskori állapotánál, lemosott, kitakarított állapotban. BOKRÉTA HÁZAK Kft. képviselője az ÜGYFÉL képviselőjének jelenlétében elkészíti a Jármű Visszaadásának Igazolását. Ez az Igazolás tartalmazza kilométeróra állását, amelynek elfogadását az ÜGYFÉL igazolja, továbbá az esetleges olyan sérüléseket a járművön, amelyek a bérlés során keletkeztek.

Ha az ÜGYFÉL bármely változtatást hajtott végre a járművön, akkor – a BOKRÉTA HÁZAK Kft. döntése alapján – köteles:

Visszaállítani a saját költségén a jármű eredeti átadáskori állapotát, vagy

a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek átadni a járművet a változtatásokkal, extra felszerelésekkel együtt, anélkül, hogy a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-től a változtatásokért bármiféle pénzbeli megváltást kapjon.

Miután a Jármű Visszaadásnak Igazolását a BOKRÉTA HÁZAK Kft. és az ÜGYFÉL aláírta, a jármű véletlen elvesztésének vagy sérülésének a kockázata átszáll a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-re.

Ha az ÜGYFÉL vagy egy általa meghatalmazott személy nem jelenik meg, és nem írja alá a Jármű Visszaadásának Igazolását, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. egyoldalúan aláírhatja az igazolást, és az ÜGYFÉL kénytelen lesz elfogadni, hogy a jármű műszaki állapota olyan, mint amit a BOKRÉTA HÁZAK Kft. a fenti igazolásban megállapít, és ezt az állapotot az ÜGYFÉL nem kérdőjelezheti meg.

Ha a Jármű Visszaadásának Igazolásában a jármű műszaki állapota vitatott, a FELEK egy független szakértőt jelölnek ki, aki a jármű műszaki állapotáról egy szakértői véleményt készít. Az így elkészített szakértői véleményt a FELEKNEK el kell fogadniuk. A járművel kapcsolatos szakértői vélemény költségét az ÜGYFÉL viseli. Ha a szakértői vélemény lényegesen eltér a BOKRÉTA HÁZAK Kft. megállapításától, akkor a FELEK megegyezhetnek abban, hogy a szakértői vélemény költségeit részben vagy egészben a BOKRÉTA HÁZAK Kft. fizeti.

A Jármű Visszaadásának Igazolása, vagy a fent említett szakértői vélemény minden esetben alapját képezi annak, hogy a BOKRÉTA HÁZAK Kft. az ÜGYFELET megterhelje a jármű eredeti állapota visszaállításának a költségeivel, továbbá a pótlólag megtett kilométerek költségével 69 Ft./km. díjjal.

Az ÜGYFÉL a járművel együtt köteles visszaadni a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nek az összes olyan kulcsot, okiratot és műszaki dokumentációt, amelyet a jármű átadásakor kapott. Ha az ÜGYFÉL a fenti kötelezettségét az előírt határidőig nem teljesíti, akkor meg kell térítenie a BOKRÉTA HÁZAK Kft. felé minden olyan költséget, amely a BOKRÉTA HÁZAK Kft.-nél a jármű szokásos üzemeltetésének a biztosítása kapcsán felmerült (pl. zárcsere, okiratok újbóli beszerzése, a jármű újbóli forgalomba helyezése, stb.).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A FELEK közötti minden értesítést a FELEK azon címeire kell kiküldeni, amelyek BÉRLETI SZERZŐDÉSBEN szerepelnek. Az ilyen jogcímek bármely változásairól a FELEK egymást kötelesek tájékoztatni.

A BÉRLETI SZERZŐDÉS bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem eredményezi a Szerződés többi részének érvénytelenségét.

A FELEK megegyeznek abban, hogy a BÉRLETI SZERZŐDÉS értelmezéséből vagy végrehajtásából eredő bármely vita esetén, alávetik magukat a budapesti Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott bíróság kizárólagos illetékességének. A Választott bíróság a saját eljárási szabályai szerint jár el. Az eljárás nyelve a magyar.

A BÉRLETI SZERZŐDÉS bármely módosítása érvénytelen, kivéve, ha ez írásban történik.

10.5 Mindkét FÉL kötelezi magát arra, hogy azonnal értesíti a másik felet bármely változásról, amely az üzleti elnevezésben, a címében, vagy a jogi személyiségében bekövetkezik.

Vis Maior: Abban az esetben, ha a BOKRÉTA HÁZAK Kft. felelősségét jogszabály egyébként nem zárja ki, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. nem felel, amennyiben a hibás teljesítés vis maior következménye. Beleértve, de nem korlátozva ezek körét az alábbiakban: nemzetközi konfliktus, erőszakos vagy fegyveres bűncselekmény, magyar, külföldi vagy nemzetközi kormányzati hatóságok intézkedései, magyar állami, vagy kormányzati felügyeleti szervek intézkedései, bojkott, munkavállalói zavargások a BOKRÉTA HÁZAK Kft. vagy harmadik személyek munkavállalói körében, áramszünet, vagy a kommunikációs rendszer meghibásodása, felszerelési- vagy szoftverhiba a BOKRÉTA HÁZAK Kft. vagy harmadik személy érdekkörében. Amennyiben az itt felsorolt események bármelyike bekövetkezik, a BOKRÉTA HÁZAK Kft. megtesz minden tőle elvárható lépést annak érdekében, hogy az ÜGYFELET ért hátrányos hatásokat csökkentse, megszüntesse.

A jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK attól az időponttól kezdve kötelező érvényűek a BOKRÉTA HÁZAK Kft. és az ÜGYFÉL részére, hogy a jelen okiratot a megfelelő módon meghatalmazott személyek aláírták.

A BÉRLETI SZERZŐDÉSBEN nem szabályozott minden egyéb kérdésben a magyar törvények érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a BÉRLETI SZERZŐDÉS két egyforma változatban, angol és magyar nyelven készült és a két változat között eltérés mutatkozna, a magyar nyelvű változatot kell alkalmazni.

10.10 Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉSE és a gépjármű és az ÁTADÁSI JEGYZŐKÖNYV együttesen érvényesek.

A JÁRMŰBÉRLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEINEK 1. sz. Melléklete

A JÁRMŰ STANDARD MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA:

A jármű általános külső megjelenésének (beleértve a karosszéria festését is) olyan minőségűnek kell lennie, ami a jármű korának és addigi futásteljesítményének megfelel.

A karosszériaelemeken, az alvázon vagy a lökhárítón nem lehetnek olyan sérülések nyomai, mint a benyomódás, a deformálódás, vagy a karcolások a festékrétegen.

A belső elemek nem lehetnek átszúrva, elszakadva, illetve nem lehetnek foltosak.

A mechnaikai elemek kopásának mértéke nem lehet nagyobb annál, mint amit a jármű addigi futásteljesítménye és a gyártó szervizelési normái megengednek.

A járműben benne kell lennie valamennyi forgalmi okiratnak, tartozéknak és biztonsági felszerelésnek (emelő, pótkerék, stb.).

Alkalmazott jogszabályok:

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21-21/B. §-a, 48. §-ának (5) bekezdése;

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. §-a (4) bekezdésének (b) pontja; 98. §-ának (1) bekezdése; 99. §-ának (1) bekezdése; 102. §-a;

az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-ának (2) bekezdése;

közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréből, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a; 2. § (1) bekezdése; 10. §-a;

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 26. § (1) bekezdés a) pont;

a hatáskört, illetékességet érintően a 410/2007. (XII: 29.) Korm. rendelet 9. §-a.

Kérjük forduljon kérdéseivel kollégánkhoz!